Zaštita životne sredine

Strategijom unapređenja proizvodnje MOL Grupe predviđeno je ulaganje u poboljšanje kvaliteta motornih goriva. Tako MOL doprinosi smanjenju negativnih uticaja na životnu sredinu.

Međunarodni trendovi pokazuju da se polako povećava potražnja za čistijim gorivima, kao i za obnovljivim izvorima energije. Kao vodeća kompanija u regionu, MOL Grupa sa velikom pažnjom prati rezultate i dostignuća u oblastima razvoja obnovljivih i alternativnih izvora energije i konstantno ih primjenjuje u svom poslovanju.

Čistija goriva

Stručnjaci smatraju da su rafinerije nafte kompleksnije od nuklearnih elektrana, iz više razloga. Ilustracija toga je da su u novom postrojenju MOL Grupe za desulfurizaciju inžinjeri morali da sinhronizuju rad 80 velikih pumpi i 3300 mjernih i kontrolnih instrumenata, što nije jednostavan zadatak čak ni za najnaprednije procesne kompjutere.

Dovoljno je spomenuti izgradnju naftovoda dužine 50 kilometara, za koji je bilo potrebno da se upotrebe kablovi dužine 170 kilometara pri pritisku koji je nekoliko puta viši od spoljnog. Ova operacija protekla je bez i jedne greške.

Napredna i veoma kompleksna tehnologija, koja se primjenjuje u rafineriji „Dunav“ MOL Grupe u Sasalombati, u skladu je sa rigoroznim regulativama Evropske Unije, koje nalažu rafinerijama na teritoriji EU da se preorijentišu na proizvodnju goriva bez sumpora. Od ove godine sva goriva koja se prodaju na benzinskim stanicama MOL grupe moraju imati manji sadržaj sumpora, ispod 50 grama po toni ( 50 ppm). U sljedećoj fazi, od 2009. godine, ni jedna vrsta benzina ili dizela  koji se prodaje u Evropskoj Uniji, ne može imati više od 10 ppm sumpora. Poređenja radi, početkom devedesetih godina prošlog vijeka, dizel gorivima je bilo dozvoljeno da sadrže 5000 ppm, dok je benzin mogao sadržati 2000 ppm sumpora. Takva pravila su pooštrena na 500 ppm 1996-1997, dok su pravila koja su stupila na snagu 2000. godine određivala 150 ppm za benzin i 350 ppm za dizel.

Usklađujući svoj rad sa direktivama Evropske Unije koje se moraju primjeniti do 2009. godine, MOL je pokrenuo projekat “EU 2005” u Dunav rafineriji preuzimajući pionirsku ulogu u centralnoj i istočnoj Evropi na polju desulfurizacije. Od kraja 2005. godine svi proizvodi rafinerija MOL Grupe imali su sadržaj sumpora manji od 7 ppm. Iako regulative Evropske Unije dozvoljavaju smanjenje udjela sumpora u dvije faze, MOL Grupa odlučila je da proizvodi goriva u kojima praktično nema sumpora (sadržaj manji od 10 ppm), što predstavlja jedan veliki korak.

Proizvodnja biogoriva

Evropska Unija traži načine kako bi promovisala obnovljiva goriva i povećala nihov udio na tržištu i na taj način zamijenila upotrebu dizela i benzina za transport u svakoj državi članici. Sve to EU čini u cilju suočavanja sa klimatskim promjenama i obezbjeđivanja sigurnog snadbjevanja, uz istovremenu brigu o zaštiti životne sredine. Prema Direktivi EU 2003/30/EC, koja se odnosi na biogoriva, države članice  moraju obezbjediti dostupnost biogoriva kao i drugih obnovljivih izvora energije na svojim tržištima, kao i energetske nacionalne planove sa definisanim ciljevima.

MOL je među prvima u Evropi započeo proizvodnju i distribuciju goriva bez sadržaja sumpora, tačnije od 1. jula 2005. godine. Istovremeno MOL Grupa je počela sa proizvodnjom i mješanjem bioaditiva od alkohola biološkog porijekla u motorna goriva. Aditivi (ETBE) napravljeni od bioalkohola i izobutilena u rafinerijama u Mađarskoj i Slovačkoj i pogonu za proizvodnju olefina TVK, kasnije se mješaju sa benzinom.

Postrojenje za proizvodnju biokomponenti MOL Grupe biće izgrađeno do kraja 2007. godine u Komoromu, sa planiranim godišnjim kapacitetom od 150 000 tona. Vrijednost projekta izgradnje, koja je trajala malo duže od godinu dana, iznosi oko 30 miliona eura i donijeće zaposljenje za 35 do 50 radnika. Položaj postrojenja je idealan ne samo zbog toga što će proizvedene biokomponente moći da se transportuju željeznicom ili brodovima preko Dunava, već i zbog toga što će ti proizvodi moći da se prebacuju u rafineriju u Sasalombati kroz postojeće naftovode.

MOL prednjači u proizvodnji goriva koja ne štete životnoj sredini. Kompanija prodaje goriva sa minimalnim sadržajem sumpora, a od početka prošle godine u Mađarskoj prodato je 1,4 miliona tona benzina, sa dodatkom 2% biljnog alkohola (bio etanol kao ETBE). Na osnovu direktiva Evropske Unije ovih 2% bi trebalo da bude podignuto na 4,4% kao i u dizel gorivima.

Obnovljiva energija

Budući da će u skorijoj budućnosti fosilna goriva imati odlučujuću ulogu na tržištu energenata, primjena izvora obnovljive energije dobija sve više na važnosti. Ovaj dio će vam obezbjediti uvid u napore koji su učinjeni na tom polju do sada.

Međunarodni trendovi pokazuju da se potražnja za energijom kreće ka većoj potražnji čistijih goriva što će u kasnijoj fazi, kada fosilna goriva postanu rjeđa i skuplja na tržištima, voditi ka potražnji za obnovljivim izvorima energije.

MOL Grupa posmatra najnovija dostignuća postignuta u istraživanjima obnovljivih i alternativnih izvora energije, razmatrajući mogućnosti njihove upotrebe u svojim poslovnim aktivnostima, uz korištenje dosadašnjih iskustava. Iako obnovljivi izvori energije još čine mali dio energije koja se upotrebljava u regionu, MOL će nastaviti sa eksperimentima sa biogorivima, geotermalnom energijom i ćelijama za stvaranje solarne energije, kako bi ih poboljšala i učinila konkurentnijim.

Geotermalna energija

Trenutno MOL Grupa razmatra primjenu geotermalnih izvora energije, budući da je otkriće ovih izvora direktan rezultat rada dijela kompanije koji se bavi istraživanjima i eksploatacijom. Bez obzira na to što nije vjerovatno da će obnovljivi izvori činiti značajan dio naše proizvodnje, aktivnosti MOL Grupe u ovoj oblasti uključuju izgradnju elektrane od 65 MW, koja je trenutno predmet studije o izvodljivosti i pilot je  projekat, kojim bi se dobila približna proizvodnja od 2 do 5 MW električne energije.

Geotermalni pilot projekat

MOL Grupa je 2003. godine odlučila da osnuje tim koji razvija pilot projekat za istraživanje mogućnosti izgradnje geotermalnih elektrana na teritoriji Mađarske. Tim je istražio geografske lokacije na kojima bi količina i toplota vode ili pare, koja je izbacivana iz tla, bila odgovarajuća za izgradnju elektrane. Prema predviđenom procesu, voda koja bi se koristila za stvaranje energije, bila bi vraćana u tlo, u cilju njenog ponovnog korištenja. Na taj način izbjeglo bi se osiromašenje prirodnih izvora energije.

Ni jedna takva geotermalna elektrana trenutno ne radi na teritoriji Mađarske, dok samo nekoliko takvih primjera ima u cijeloj Evropi. Pilot projekat pruža priliku da se u Mađarskoj prvi put ispitaju i primjene nove tehnologije, kao i da se zainteresovane strane izvijeste o rezultatima.

Primjena solarne energije

MOL Grupa je postavila “solarni zid” površine od 200 kvadratnih metara koji je sastavljen od 240 komponenti, na benzinskoj stanici kraj autoputa M1 u Mađarskoj. Pretvorena u električnu energiju i toplotu, solarna energija obezbjeđuje kompletno osvjetljenje i snabdjevanje toplom vodom cijele benzinske stanice. Okvirno oko 14 000 kW/h na ovaj način se godišnje proizvede.