Pravila i uslovi

Poštovani posjetioče!

Molimo Vas da pažljivo pročitate sljedeće informacije:

Opšte pravne odredbe i informacije

Otvaranjem vebsajtova koji su dostupni preko vebsajta www.energopetrol.ba tj. bilo koje njegove stranice, prihvatate uslove koji su ovde navedeni. Ukoliko niste saglasni sa pomenutim uslovima, molimo Vas da ne otvarate naše vebsajtove. 

Informacije

MOL Grupa i svaka članica MOL Grupe (u daljem tekstu pod zajedničkim nazivom MOL Grupa ) čine sve što je u njenoj moći da obezbjede tačnost podataka koji se prenose putem internet vebsajtova u okviru MOL Grupe na dan njihovog postavljanja na vebsajt. I pored toga, MOL Grupa ne garantuje, ni eksplicitno, ni implicitno, za podatke koji se nalaze na ovom vebsajtu i zadržava pravo da promijeni ili ispravi, odnosno izbriše vebsajt ili podatke koji se na njemu nalaze, u cjelosti ili djelimično, bez prethodnog obavještenja. MOL Grupa ne prihvata odgovornost za netačnost ili nepotpunost vebsajta.
Pravila koja se odnose na javna nadmetanja ili pozive na tender podležu posebnim pravilima koja su njima predviđena.
Bilo koja odluka koju korisnik donese na osnovu informacija sa vebsajta www.energopetrol.ba je na sopstveni rizik.
ENERGOPETROL  ne prihvata odgovornost za gubitak ili štetu proizašlu iz pristupa, nedostupnosti ili upotrebe vebsajta ili informacija koje se na njemu nalaze.
ENERGOPETROL ne snosi odgovornost za štetu, gubitak ili troškove koji su nastali od ili zbog upotrebe, nemogućnosti korištenja, zbog nepravilnosti u radu, neispravnosti, ili bilo koje neovlaštene promjene podataka od strane nekog lica ili koji su usljedili kao posljedica kašnjenja u prenosu podataka, kompjuterskog virusa, kvara na linijama ili sistemu, ili bilo kog sličnog razloga.

Autorska prava

Vebsajt ENERGOPETROLA i njihov sadržaj (pod sadržajem se smatraju slike, zvuk i tekst) kao i njihov dizajn su zaštićeni autorskim pravima ili robnom markom. Svaka upotreba sadržaja koja u bilo kom obliku prevazilazi ličnu upotrebu mora biti u skladu sa prethodno pismeno dostavljenom potvrdom o saglasnosti ENERGOPETROLA.
Upozoravamo Vas da svaka upotreba koja nije u skladu sa gore navedenim uslovima ENERGOPETROL ili ih krši, povlači pravne posljedice shodno građanskim, krivičnim i propisima o autorskim pravima. ENERGOPETROL će preduzeti potrebne korake u svim slučajevima kršenja ovih prava za koje sazna.