Prodaja Energopetrol nekretnina

Energopetrol d.d. Sarajevo

                                                                                 O G L A S
 za prodaju putem javnog natječaja nekretnina u vlasništvu društva Energopetrol d.d. Sarajevo

Prodavac: Energopetrol d.d. Sarajevo
Adresa: Azize Šaćirbegović 4b, Sarajevo

Predmet natječaja su sljedeće nekretnine:
  • POSLOVNI OBJEKAT – BENZINSKA STANICA „KAONIK“ sa pripadajućim zemljištem
  • DEVASTIRAN POSLOVNI OBJEKAT – BENZINSKA STANICA „ODŽAK“ sa pripadajućim zemljištem
Uslovi prodaje:
  • Pravo podnošenja ponuda imaju sva fizička i pravna lica s područja Bosne i Hercegovine i inostranstva, a koja u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine mogu steći pravo vlasništva nad predmetnim nekretninama, te koja na račun društva Energopetrol d.d. Sarajevo (daljem u tekstu “Društvo”) uplate kauciju i to za:
  • BS Kaonik u iznosu od 20.000,00 BAM (slovima: dvadesethiljada i 00/100 Konvertibilnih Maraka),
  • BS Odžak u iznosu od 10.000,00 BAM (slovima: desethiljada i 00/100 Konvertibilnih Maraka)
Pisane ponude u zatvorenoj omotnici dostaviti na adresu:
ENERGOPETROL d.d. Sarajevo
Azize Šaćirbegović 4b, 71000 Sarajevo
Ponuda za kupnju nekretnine – "NE OTVARATI"
N/P Komisija za prodaju nekretnina Azra Bukva

Rok za dostavu ponuda je 04.05.2022. godine.
 
Oglas i natječajnu dokumentaciju ponuđači mogu preuzeti na sljedećim link-ovima:
Oglas za prodaju
Natječajna dokumentacija
 
Pristigle ponude će biti javno otvorene 12.05.2022 (četvrtak) s početkom u 11:00 sati u poslovnoj zgradi ENERGOPETROL d.d. Sarajevo, ulica Azize Šaćirbegović 4b, 71000 Sarajevo.
Otvaranju ponuda koje vodi Komisija su obavezni prisustvovati svi ponuđači koji blagovremeno uplate kauciju, obzirom da će se nadmetanje završiti isti dan. Ponuđači su dužni pristupiti jedan sat (1h) prije nadmetanja, a radi registracije učesnika.
 
O rezultatima nadmetanja ponuđači će biti pismeno obavješteni na dostavljenu e-mail adresu, a zatim i  putem poštanske pošiljke.

Sve informacije u vezi ove prodaje se mogu dobiti radnim danima od 8:00–16:30 sati od kontakt osobe:
Azra Bukva
Tel: + 387 33 785 640  
Mob: + 387 61 210 786 
e-mail adresa: azra.bukva@holdina.ba
 
Društvo zadržava, pravo na poništenje oglasa u bilo kojoj fazi nadmetanja i nije obavezan nadoknaditi troškove učesnicima nadmetanja, izuzev povrata kaucije. Dodatno, Društvo zadržava pravo ne izabrati nikog od ponuđača ukoliko ne budu zadovoljeni uslovi, te zadržava svoje pravo diskrecione odluke, kojom nije obavezan saopštiti razloge odluke.