Prodaja Energopetrol nekretnina

Energopetrol d.d. Sarajevo
 
O G L A S
za prodaju putem javnog natječaja nekretnina u vlasništvu društva Energopetrol d.d. Sarajevo
 
Prodavac:  Energopetrol d.d. Sarajevo
Adresa: Azize Šaćirbegović 4b, Sarajevo
 
Predmet natječaja su sljedeće nekretnine:
1. Poslovni prostor - stan, lokacija Sarajevo
2. Poslovni objekt - Benzinska stanica sa pripadajućim zemljištem. Lokacija: Kaonik
3. Poslovni objekt - Benzinska stanica sa pripadajućim zemljištem. Lokacija: Donji Vakuf
4. Poslovni objekt - Benzinska stanica sa pripadajućim zemljištem. Lokacija: Odžak
5. Poslovni objekt - Sarajevo
 

Uslovi prodaje:
 • Pravo podnošenja ponuda imaju sva fizička i pravna lica s područja Bosne i Hercegovine i inostranstva, koja na račun društva Energopetrol d.d. Sarajevo (daljem u tekstu “Društvo”) uplate kauciju u iznosu od 10.000 KM (desethiljada i 00/100 KM), na račun Društva broj 3389002208033902 otvoren kod UniCredit Bank d.d. – uz naznaku svrhe uplate „polog za učešće u javnom natječaju za kupovinu nekretnine “.
 • Ponuđačima koji ne uspiju u javnom nadmetanju po ovom pozivu, uplaćena kaucija se vraća u roku od 10 dana od dana okončanja postupka odabira, bez prava na kamatu. Izabranom ponuđaču kaucija će se odbiti od kupoprodajne cijene, a ukoliko odustane od kupovine Nekretnine, isti gubi pravo na povrat kaucije.
 • Prvenstvo kod odabira najpovoljnije ponude ima ponuđač koji ponudi najvišu cijenu, a prodaja se vrši po principu "viđeno-kupljeno" i naknadne reklamacije se neće uvažavati.
 • Odabrani ponuđač dužan je sklopiti sa Društvom Ugovor o kupoprodaji u roku od 45 (četrdeset i pet) dana od dana odabira.
 • Cjelokupni iznos kupoprodajne cijene odabrani ponuđač plaća na transakcijski račun Društva u roku od 7 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.
 • Kupac preuzima u posjed nekretninu po isplati cjelokupnog iznosa kupoprodajne cijene.
 • Svi troškovi koji nastanu u postupku kupoprodaje padaju na teret kupca.
 
Pisane ponude u zatvorenoj omotnici dostaviti na adresu:

ENERGOPETROL d.d. Sarajevo
Azize Šaćirbegović 4b
71000 Sarajevo
Ponuda za kupnju nekretnina – "NE OTVARATI"
N/P Melita Imamović

 

 
O rezultatima nadmetanja ponuđači će biti pismeno obavješteni na dostavljenu e-mail adresu.
Sve informacije u vezi ove prodaje se mogu dobiti radnim danima od 8:00–16:30 sati od kontakt osobe:
Jasminko Bajramović
Tel:       033 778 641
Mob:    062 958 998
e-mail adresa: jasminko.bajramovic@energopetrol.ina.hr
 
Ponuđači koji žele da izvrše uvid u stanje nekretnina prije dostavljanja ponude mogu to učiniti u sljedećim terminima:
 • Nekretnina pod br. 1 - Sarajevo: termin obilaska:   svakodnevno,                    u 11:00
 • Nekretnina pod br. 2 - Kaonik:                termin obilaska:  utorak,             23.04.2019. u 11:00
 • Nekretnina pod br. 3 - Donji Vakuf:        termin obilaska:   srijeda,           24.04.2019. u 11:00
 • Nekretnina pod br. 4 - Odžak:                termin obilaska:   četvrtak,         25.04.2019. u 11:00
 • Nekretnina pod br.5 - Sarajevo:  termin obilaska : svakodnevno,                      u 11:00
 
Obavezna je prethodna najava kontakt osobi za informacije najkasnije 24 sata prije termina obilaska.
Društvo zadržava pravo poziva na dodatne krugove natječaja sa ponuđačima iz prvog kruga, pravo na poništenje oglasa u bilo kojoj fazi nadmetanja i nije obavezan nadoknaditi troškove učesnicima nadmetanja, izuzev povrata kaucije. Dodatno, Društvo zadržava pravo ne izabrati nikog od ponuđača ukoliko ne budu zadovoljeni uslovi, te nije obavezan saopštiti razloge odluke.
Energopetrol d.d. Sarajevo