INA grupa

INA Grupu čini više zavisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište se nalazi u Zagrebu, Avenija Većeslava Holjevca 10, Hrvatska. Ukupan broj zaposlenih u INA Grupi na dan 31.12.2015. bio je 11.256.

INA d.d. internet stranica:
www.ina.hr